Rehabilitacja domowa

Skierowanie na zabiegi fizjoterapii w warunkach domowych może wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

NFZ finansuje do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym, nie więcej niż pięć procedur fizjoterapeutycznych dziennie. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego, czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza zlecającego zabiegi, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału NFZ. Rehabilitacja w warunkach domowych nie może być łączona ze świadczeniami hospicjum domowego.

WAŻNE! Świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności są finansowane (od 1 lipca 2018) w wymiarze dostosowanym do potrzeb zdrowotnych danej osoby. Wymagane jest przedstawienie przez pacjenta, zarówno lekarzowi POZ, jak i w placówce realizującej rehabilitację domową, kopii orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej z rehabilitacji domowej mogą skorzystać pacjenci, u który wystąpiły zaburzenia funkcji motorycznych spowodowane:

  1. ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stanami po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) – w okresie do 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu,
  2. ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego (5 stopień skali oceny stopnia niepełnosprawności zwanej skalą Rankina; warunku tego nie stosuje się wobec osób do ukończenia 18. roku życia),
  3. uszkodzeniem rdzenia kręgowego – w okresie do 12 miesięcy od dnia powstania tego uszkodzenia,
  4. chorobami przewlekle postępującymi, w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów,
  5. chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych oraz po zabiegach endoprotezoplastyki stawu – w okresie do 6 miesięcy od dnia wykonania operacji,
  6. złamaniami, obrażeniami i amputacjami kończyn dolnych – w okresie do 6 miesięcy od dnia złamania, obrażenia lub amputacji,
  7. osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym,
  8. osobom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.